W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 niniejszym informujemy Państwa, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest BENIX Benedykt Surmiński, z siedzibą w Zielona Góra 65-094, ul. Krakusa 24.

2) W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: benixpl@wp.pl

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji, realizacji zawartej umowy/zleceń, przyjmowaniu i realizacji zamówień, świadczenia usług oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych.

4) Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji określonego celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zrealizowania punktu 3 niniejszej informacji;

5) Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Administratora (benixpl@wp.pl) lub pocztą tradycyjną na adres: BENIX Benedykt Surmiński, 65-094 Zielona Góra, ul. Krakusa 24.

7) Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych będą osoby/spółki/instytucje/podmioty gospodarcze powiązane z realizacją zawartej umowy, zleceń, przyjmowaniu i realizacji zamówień, świadczenie usług, wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych.

8) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez okres jaki przepisy nakazują nam przechowywać dane.

9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

11) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego/organizacji międzynarodowej.

Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close